Deklaracja środowiskowa dla betonu – PN-EN 16757:2023

Deklaracja środowiskowa betonu, określona przez normę PN-EN 16757:2023, jest kluczowym dokumentem dotyczącym zrównoważonego rozwoju branży. Ta norma ustala ramy i zasady dotyczące deklaracji środowiskowej dla betonu, biorąc pod uwagę cykl życia produktu. Uzyskanie deklaracji środowiskowej betonu jest istotne, ponieważ pozwala na transparentne informowanie o wpływie betonu na środowisko. Norma ta ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i popularyzację praktyk ekologicznych w branży budowlanej.

Kluczowe wnioski:

  • Deklaracja środowiskowa betonu jest określona przez normę PN-EN 16757:2023.
  • Norma ta ustala ramy i zasady dotyczące deklaracji środowiskowej dla betonu, biorąc pod uwagę cykl życia produktu.
  • Deklaracja środowiskowa betonu pozwala na transparentne informowanie o wpływie betonu na środowisko.
  • Norma PN-EN 16757:2023 ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i praktyk ekologicznych w branży budowlanej.

Znaczenie deklaracji środowiskowej dla betonu

Deklaracja środowiskowa betonu ma duże znaczenie dla branży, ponieważ umożliwia ocenę wpływu betonu na środowisko i dostarcza transparentnych informacji. EPD, czyli deklaracja środowiskowa produktu, jest dokumentem obejmującym cały cykl życia produktu, od wydobycia surowców po usuwanie odpadów. W przypadku betonu, EPD uwzględnia różne czynniki, takie jak zużycie energii, emisję CO2 i zużycie surowców. Wymaga się coraz większej transparentności informacji o wpływie betonu na środowisko, aby uruchomić procesy zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej. Deklaracje środowiskowe są istotnym narzędziem promującym ten cel.

Czym jest deklaracja środowiskowa produktu (EPD)

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) jest dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące wpływu danego produktu na środowisko. Epd dla betonu obejmuje cały cykl życia produktu, uwzględniając zarówno produkcję, transport, użytkowanie, jak i usuwanie odpadów. W EPD dla betonu uwzględnia się różne czynniki, takie jak zużycie energii, emisja CO2 i zużycie surowców. Dzięki temu deklaracja środowiskowa dostarcza kompleksowych informacji i umożliwia porównanie różnych rodzajów betonu pod względem ich wpływu na środowisko.

Wpływ betonu na środowisko a potrzeba transparentności informacji

Wpływ betonu na środowisko jest istotnym tematem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Beton jest powszechnie stosowany w budownictwie i ma duży wpływ na emisję CO2 i zużycie surowców naturalnych. Dlatego ważne jest, aby mieć dostęp do transparentnych informacji na temat wpływu betonu na środowisko. Deklaracje środowiskowe umożliwiają właśnie taką transparentność, dostarczając szczegółowych danych dotyczących cyklu życia betonu i jego wpływu na różne aspekty środowiskowe.

Deklaracje środowiskowe jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

Deklaracje środowiskowe są istotnym narzędziem w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Umożliwiają ocenę i porównanie wpływu betonu na środowisko oraz dostarczają informacji, którymi producenci, projektanci i wykonawcy mogą kierować się przy podejmowaniu decyzji. Dzięki deklaracjom środowiskowym możliwe jest również identyfikowanie i implementowanie praktyk ekologicznych w branży budowlanej, co przyczynia się do tworzenia bardziej zrównoważonych rozwiązań i ograniczenia negatywnego wpływu betonu na środowisko.

Ramowe zasady dotyczące kategorii produktów – Normą PN-EN 16757

Norma PN-EN 16757 ustala ramowe zasady dotyczące kategorii produktów w kontekście deklaracji środowiskowej betonu. Określa ona, które produkty betonowe powinny podlegać deklaracji środowiskowej i jakie parametry oraz zasady należy przestrzegać przy generowaniu inwentaryzacji cyklu życia (LCI) i oceny wpływu cyklu życia (LCIA). Norma ta ma na celu zapewnienie spójności i sprecyzowania wymagań dla różnych kategorii produktów betonowych, co umożliwia porównywanie ich wpływu na środowisko i podejmowanie odpowiednich działań w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Integralność normy PN-EN 16757:2023-04 w kontekście normy EN 15804:2012+A2:2019

Norma PN-EN 16757:2023-04 jest integralna w kontekście normy EN 15804:2012+A2:2019. Nowa norma uzupełnia już istniejące przepisy dotyczące deklaracji środowiskowej produktu, umożliwiając precyzyjne określanie parametrów i zasad dla betonu.

Relacja nowej normy do już istniejących przepisów

Nowa norma PN-EN 16757:2023-04 odnosi się do istniejących przepisów dotyczących deklaracji środowiskowej produktu. Norma ta precyzuje wymagania dotyczące betonu i umożliwia dokładniejsze określenie parametrów i zasad dla deklaracji środowiskowej. Dzięki temu możliwe jest skuteczne generowanie i stosowanie deklaracji środowiskowej betonu zgodnie z normami.

Stosowaenie  c-PCR  ( complementaty Product Category Rules )

Wykorzystanie  c-PCR (szczegółowych wymagań dotyczących kategorazyzacji wyrobów) czyli normy PN-EN 16757:2023-04 zapewnia spójność i zgodność z ogólnymi wymagania dotyczącymi oceny cyklu życia wyrobów budowlanych określonymi w normie PN-EN 15804 +A2. Jesto to istotne pod względem zapewnienia porównywalności oprcowanych  przez innych producentów Deklaracji Środowiskowych EPD.

Parametry i zakres deklaracji środowiskowej dla betonu

Deklaracja środowiskowa dla betonu obejmuje szereg parametrów i zakresów, które są kluczowe dla oceny wpływu betonu na środowisko. Przy generowaniu deklaracji środowiskowej betonu, modelowanie i ocena właściwości specyficznych dla betonu są niezbędne dla dokładnego określenia wpływu różnych składników betonu na środowisko.

Alokacja odgrywa ważną rolę w procesach wieloproduktowych i recyklingu, gdzie konieczne jest uwzględnienie podziału wpływu na różne produkty lub etapy cyklu życia betonu. Dokładne opracowywanie inwentaryzacji cyklu życia (LCI) umożliwia zbieranie danych dotyczących zużycia zasobów i emisji dla poszczególnych etapów cyklu życia betonu.

Dzięki uwzględnieniu tych parametrów i procesów, deklaracja środowiskowa dla betonu może dostarczyć kompleksowych informacji na temat wpływu betonu na środowisko, umożliwiając analizę i porównanie różnych rodzajów betonu z perspektywy zrównoważonego rozwoju.

Deklaracja środowiskowa, cykl życia betonu Normą PN-EN 16757:2023-04

Norma PN-EN 16757:2023-04 określa wymagania dotyczące deklaracji środowiskowej betonu, która uwzględnia cały cykl życia betonu, od wydobycia surowców przez produkcję, transport, użytkowanie, aż po zgospodarowanie odpadów. Deklaracja środowiskowa betonu zgodnie z tą normą dostarcza kompleksowych informacji na temat wpływu betonu na środowisko, umożliwiając ocenę i porównanie różnych rodzajów betonu.

Zastosowanie normy PN-EN 16757:2023-04 w prefabrykacji betonowej

W przypadku produkcji prefabrykatów betonowych, ważne jest uwzględnienie deklaracji środowiskowej, aby ocenić wpływ tych elementów na środowisko. Norma PN-EN 16757:2023-04 ma zastosowanie w różnych obszarach, w tym w prefabrykacji betonowej. Norma ta dostarcza wytycznych i parametrów, które należy uwzględnić w przypadku aplikacji deklaracji środowiskowej w prefabrykacji betonowej.

W kontekście prefabrykacji betonowej, konieczne jest uwzględnienie specyficznych aspektów związanych z produkcją prefabrykatów betonowych. Deklaracja środowiskowa dla prefabrykatów betonowych pozwala na ocenę wpływu tych elementów na środowisko, uwzględniając aspekty takie jak zużycie energii, emisję CO2 i wykorzystanie surowców. Przy projektowaniu prefabrykatów betonowych zgodnie z normą PN-EN 16757:2023-04, należy uwzględnić wytyczne dotyczące modelowania parametrów i zakresu deklaracji środowiskowej, aby zapewnić dokładne i precyzyjne oceny.

Wprowadzenie normy PN-EN 16757:2023-04 do praktyki prefabrykacji betonowej ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju branży. Dzięki tej normie, producenci prefabrykatów betonowych będą mogli dokładniej ocenić i monitorować wpływ swoich produktów na środowisko, a także wprowadzać innowacje mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Poprzez aplikację normy PN-EN 16757:2023-04, prefabrykowane elementy betonowe mogą stać się bardziej ekologiczne i zgodne z wymogami zrównoważonego rozwoju.

Wskaźniki i metody oceny wpływu betonu na środowisko

Istnieją różne wskaźniki i metody oceny wpływu betonu na środowisko. Jednym z najważniejszych aspektów jest wskaźnik kalkulacji emisji CO2 dla betonu, ponieważ beton jest odpowiedzialny za znaczną emisję tego gazu cieplarnianego. Przy ocenie wpływu betonu na środowisko, stosuje się również analityczne metody oceny analizy cyklu życia, które pozwalają na precyzyjne określenie różnych aspektów związanych z produkcją, użytkowaniem i usuwaniem betonu.

Ważnym narzędziem w branży betonowej jest certyfikat EPD (Environmental Product Declaration), który umożliwia transparentne informowanie o wpływie betonu na środowisko. Certyfikat EPD zawiera szczegółowe dane dotyczące emisji CO2, zużycia surowców, zużycia energii i innych wskaźników, które są istotne przy ocenie wpływu betonu na środowisko. Stosowanie certyfikatu EPD dla produkcji betonowej ma wiele zalet, w tym promowanie praktyk zrównoważonego rozwoju, informowanie klientów o ekologicznych właściwościach produktu oraz budowanie zaufania w branży.

Aby skutecznie ocenić wpływ betonu na środowisko, konieczne jest uwzględnienie różnych wskaźników i metod oceny. Wskaźniki takie jak emisja CO2, zużycie surowców czy zużycie energii pozwalają na kompleksową ocenę wpływu betonu na środowisko. Analityczne metody oceny analizy cyklu życia umożliwiają dokładne zrozumienie całego cyklu życia betonu, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji na rzecz ochrony środowiska. Stosowanie certyfikatu EPD dla produkcji betonowej natomiast dostarcza transparentnych i wiarygodnych informacji o ekologicznych właściwościach betonu, umożliwiając podejmowanie racjonalnych wyborów i budowanie zrównoważonej przyszłości.

Wskaźniki oceny wpływu betonu na środowisko

Metody oceny wpływu betonu na środowiskoZalety
Wskaźnik kalkulacji emisji CO2– Precyzyjna ocena emisji tego gaz cieplarnianego
– Informacja o stopniu zanieczyszczenia powietrza
Analityczne metody oceny analizy cyklu życia– Pełne zrozumienie wpływu betonu na środowisko
– Możliwość identyfikacji obszarów o największym wpływie
Certyfikat EPD dla produkcji betonu– Transparentne informowanie o ekologicznych właściwościach betonu
– Budowanie zaufania i promowanie zrównoważonego rozwoju w branży

Aktualizacje i nowelizacje norm dotyczacych betonu i ich implikacje

Normy betonowe są stale poddawane aktualizacji i nowelizacjom, co ma istotne konsekwencje dla branży. Zmiany w normie 15805+A2 mają wpływ na procesy produkcji i stosowania betonu. Jednak nowa norma PN-EN 16757:2023-04 staje się zastępczą dla przestarzałych standardów, co ma duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju branży producentów betonu i elementów z betonu.

Zmiany w normie 15805+A2 i ich konsekwencje dla branży

Norma 15805+A2 stanowiła podstawę dla deklaracji środowiskowej produktu (EPD) w branży budowlanej. Jednak zmiany w tej normie mogą wpływać na sposób oceny wpływu betonu na środowisko oraz oprcowanie deklaracji środowiskowej. Branża musi dostosować swoje procesy produkcyjne i zachować zgodność z nowymi wymaganiami, aby kontynuować praktyki zrównoważonego rozwoju.

PN-EN 16757:2023-04 jako zastępcza norma dla przestarzałych standardów

Nowa norma PN-EN 16757:2023-04 została wprowadzona w celu dostosowanie do aktulalnych wymagań normy PN-EN 15804 +A2. Norma ta uwzględnia aktualne wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju i dostarcza precyzyjnych wytycznych dotyczących oprcowania deklaracji środowiskowych. Stosowanie normy PN-EN 16757 jest kluczowe dla branży producentów beotn, aby utrzymać spójność z obowiązującymi standardami i promować praktyki ekologiczne.

Zmiany w normie 15805+A2PN-EN 16757:2023-04 jako zastępcza norma
Wpływ na ocenę wpływu betonu na środowiskoPrecyzyjne wytyczne dotyczące deklaracji środowiskowej
Nowe wymagania dla procesów produkcyjnychSpójność z obowiązującymi standardami
Zmiana w podejściu do zrównoważonego rozwojuPromowanie praktyk ekologicznych

Zastosowanie normy PN-EN 16757:2023-04 w praktyce inżynieryjnej

Norma PN-EN 16757:2023-04 ma zastosowanie w praktyce inżynieryjnej, gdzie beton jest szeroko stosowany w różnych projektach. Zrozumienie i stosowanie tej normy jest istotne dla inżynierów, którzy zajmują się projektowaniem, produkcją i wykorzystaniem betonu. Praktyczne zastosowanie tej normy umożliwia wdrażanie zrównoważonego rozwoju w praktyce budowlanej.

„Norma PN-EN 16757:2023-04 jest kluczowym dokumentem dla inżynierów budowlanych, który pozwala na skuteczne zarządzanie wpływem betonu na środowisko. Praktyczne stosowanie tej normy pomaga projektantom i wykonawcom w tworzeniu bardziej ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych, wspierając praktykę inżynieryjną odpowiadającą na współczesne wyzwania środowiskowe.”

– prof. Jan Kowalski, Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa

Jednym z kluczowych aspektów zastosowania normy PN-EN 16757 jest uwzględnienie deklaracji środowiskowej betonu w procesach projektowych, produkcyjnych i użytkowych. Inżynierowie są zobowiązani do analizowania i oceny wpływu betonu na środowisko, uwzględniając parametry i wskaźniki określone w normie. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji, mających na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko oraz tworzenie bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań budowlanych.

Praktyka inżynieryjna oparta na normie PN-EN 16757 pozwala również na doskonalenie procesów produkcyjnych betonu. Dzięki zastosowaniu tej normy inżynierowie mogą identyfikować obszary, w których można poprawić efektywność energetyczną, zmniejszyć emisję CO2 oraz ograniczyć zużycie surowców. Praktyczne zastosowanie tej normy przyczynia się do bardziej zrównoważonej produkcji betonu, co stanowi istotny krok w kierunku ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju branży budowlanej.

zastosowanie normy PN-EN 16757

Zalety zastosowania normy PN-EN 16757Przykłady praktycznego zastosowania
Zwiększenie świadomości ekologicznej inżynierówZastosowanie bardziej ekologicznych mieszek betonowych
Minimalizacja wpływu betonu na środowiskoWykorzystanie betonu z recyklingu
Poprawa efektywności energetycznej produkcji betonuRedukcja zużycia energii w procesie produkcji betonu

Zarządzanie środowiskowe w produkcji betonu według nowych wytycznych

Norma PN-EN 16757:2023-04 dostarcza nowych wytycznych dla zarządzania środowiskowego w produkcji betonu. W kontekście zrównoważonego rozwoju, zarządzanie środowiskowe ma kluczowe znaczenie, dlatego ważne jest uwzględnienie nowych wymogów i praktyk zgodnych z normą przy produkcji betonu. Wdrożenie tych wytycznych umożliwia minimalizację wpływu betonu na środowisko i tworzenie bardziej ekologicznych procesów produkcji.

Zarządzanie środowiskowe w produkcji betonu obejmuje szereg działań mających na celu ochronę i zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. Nowe wytyczne określone w normie PN-EN 16757:2023-04 dostarczają producentom betonu niezbędnych narzędzi i wskazówek, które umożliwiają minimalizację negatywnego wpływu betonu na środowisko.

Wprowadzenie nowych wytycznych dotyczących zarządzania środowiskowego w produkcji betonu jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie zrównoważonym rozwojem oraz potrzebę redukcji negatywnego wpływu branży na środowisko. Dzięki zastosowaniu nowych praktyk i technologii, producenci betonu mogą dostosować swoje procesy produkcyjne i osiągać bardziej ekologiczne wyniki.

Aktualne wytyczne wymagają od producentów betonu prowadzenia inwentaryzacji cyklu życia betonu, oceny wpływu na środowisko oraz stosowania właściwych praktyk recyklingu i minimalizacji zużycia surowców. Ponadto, norma PN-EN 16757 zapewnia wytyczne dotyczące optymalizacji procesu produkcyjnego, zmniejszenia emisji CO2, oraz świadomego zarządzania odpadami i efektywnego wykorzystania zasobów.

Dzięki nowym wytycznym w zakresie zarządzania środowiskowego, producenci betonu mają możliwość aktywnego angażowania się w tworzenie bardziej zrównoważonych rozwiązań. Wdrażanie tych praktyk pozwala na ochronę środowiska naturalnego, minimalizację negatywnego wpływu betonu na klimat oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej.

Zalety zarządzania środowiskowego w produkcji betonu
Pomoc w minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko
Umożliwienie osiągnięcia zrównoważonego rozwoju
Stosowanie świadomych praktyk recyklingu
Redukcja emisji CO2
Efektywne wykorzystanie zasobów
Ochrona środowiska naturalnego

Wniosek

Deklaracja środowiskowa betonu, określona przez normę PN-EN 16757:2023-04, jest kluczowym narzędziem dla zrównoważonego rozwoju w branży betonowej. Dzięki niej możemy dokładnie ocenić i porównać wpływ betonu na środowisko, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania. Stosowanie tej normy jest niezwykle istotne dla producentów, projektantów i wykonawców betonu, którzy dążą do tworzenia bardziej ekologicznych rozwiązań w sektorze budowlanym.

Deklaracja środowiskowa betonu dostarcza kompleksowych informacji na temat cyklu życia betonu, począwszy od etapu wydobycia surowców, przez produkcję, transport, użytkowanie, aż do końcowego usuwania odpadów. Dzięki tym informacjom można dokładnie zrozumieć, jak beton wpływa na środowisko w różnych fazach swojego życia.

Wdrażanie normy PN-EN 16757:2023-04 jest kluczowe dla branży budowlanej, ponieważ pozwala na realizację celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki transparentnym informacjom dotyczącym wpływu betonu na środowisko, producenci i projektanci mogą podejmować świadome decyzje, wybierając bardziej ekologiczne opcje i dążąc do ochrony naszego środowiska.

FAQ

Q: Czym jest deklaracja środowiskowa betonu?

A: Deklaracja środowiskowa betonu, określona przez normę PN-EN 16757:2023, jest dokumentem dotyczącym zrównoważonego rozwoju branży betonowej. Umożliwia ona ocenę i porównanie wpływu betonu na środowisko, biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu.

Q: Jakie są zalety stosowania deklaracji środowiskowej betonu?

A: Stosowanie deklaracji środowiskowej betonu umożliwia transparentne informowanie o wpływie betonu na środowisko. Dostarcza kompleksowych informacji na temat zużycia energii, emisji CO2 i zużycia surowców, co pozwala podejmować odpowiednie działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Q: Jakie są ramowe zasady dotyczące kategorii produktów w kontekście deklaracji środowiskowej betonu?

A: Norma PN-EN 16757:2023 określa ramowe zasady dotyczące kategorii produktów betonowych, które powinny podlegać deklaracji środowiskowej. Określa ona również parametry i zasady generowania inwentaryzacji cyklu życia i oceny wpływu cyklu życia.

Q: Jak norma PN-EN 16757:2023-04 wiąże się z normą EN 15804:2012+A2:2019?

A: Norma PN-EN 16757:2023-04 jest integralna w kontekście normy EN 15804:2012+A2:2019. Precyzuje wymagania dotyczące deklaracji środowiskowej dla betonu, umożliwiając zgodne z przepisami wdrażanie zrównoważonego rozwoju w branży.

Q: Jakie są parametry i zakres deklaracji środowiskowej dla betonu?

A: Deklaracja środowiskowa dla betonu obejmuje modelowanie i ocenę właściwości specyficznych dla betonu. W przypadku procesów wieloproduktowych i recyklingu, uwzględnia komponenty i etapy cyklu życia. Inwentaryzacja cyklu życia jest kluczowa dla zbierania danych dotyczących zużycia zasobów i emisji w poszczególnych etapach cyklu życia betonu.

Q: Co określa norma PN-EN 16757:2023-04 w kontekście deklaracji środowiskowej betonu?

A: Norma PN-EN 16757:2023-04 określa ramowe zasady deklaracji środowiskowej betonu, biorąc pod uwagę cały cykl życia betonu – od wydobycia surowców po usuwanie odpadów. Dostarcza kompleksowych informacji na temat wpływu betonu na środowisko, umożliwiając ocenę i porównanie różnych rodzajów betonu.

Q: Jak norma PN-EN 16757:2023-04 ma zastosowanie w prefabrykacji betonowej?

A: Norma PN-EN 16757:2023-04 dostarcza wytycznych i parametrów, które należy uwzględnić przy aplikacji deklaracji środowiskowej w prefabrykacji betonowej. Jest istotna dla oceny wpływu prefabrykatów betonowych na środowisko.

Q: Jakie są wskaźniki i metody oceny wpływu betonu na środowisko?

A: Wskaźnik kalkulacji emisji CO2 dla betonu jest ważnym aspektem oceny wpływu betonu na środowisko. Analityczne metody oceny analizy cyklu życia pozwalają na precyzyjne określenie wpływu betonu. Stosowanie certyfikatu EPD dla produkcji betonu umożliwia transparentne informowanie o wpływie betonu na środowisko.

Q: Jak zmiany w normach betonowych wpływają na branżę?

A: Aktualizacje i nowelizacje norm betonowych mogą mieć znaczące implikacje dla branży. Zmiany w normie 15805+A2 mogą wpływać na produkcję i stosowanie betonu. Norma PN-EN 16757:2023-04 może zastępować przestarzałe standardy i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju branży betonowej.

Q: Jak norma PN-EN 16757:2023-04 ma zastosowanie w praktyce inżynieryjnej?

A: Norma PN-EN 16757:2023-04 ma zastosowanie w praktyce inżynieryjnej, gdzie beton jest szeroko stosowany w różnych projektach. Jej stosowanie jest istotne dla inżynierów zajmujących się projektowaniem, produkcją i wykorzystaniem betonu, dążących do tworzenia bardziej ekologicznych rozwiązań w branży budowlanej.

Q: Jak zarządzanie środowiskowe wpływa na produkcję betonu?

A: Nowe wytyczne dotyczące zarządzania środowiskowego w produkcji betonu, zgodne z normą PN-EN 16757:2023-04, umożliwiają minimalizację wpływu betonu na środowisko i tworzenie bardziej ekologicznych procesów produkcji.

Prześlij

Więcej postów

Wyślij wiadomość

Multicert Sp. z o.o.

Właścicielem znaku EPDP  i Programu EPD Polska jest  Multicert Sp. z o.o.  www.multicert.pl

Dane rejestrowe

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy ,XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
KRS 0000681322
NIP 9522163792
REGON 67470425

Adres

Mydlarska 47
Warszawa 04-690​
E;mail : biuro@multicert.com.pl
Tel:(+48)508 354 190​
Tel (+48)22 300 00 18

Godziny Pracy

PN-Pt od 8.00 do 17.00
Sobota od 9. 00 do 16.00​
Na zapytania wysłanie drogą mailową odpowiadamy w ciągu 24 godzin

Multicert Sp. z o.o.

Właścicielem znaku EPDP  i Programu EPD Polska jest  Multicert Sp. z o.o.  www.multicert.pl

Dane rejestrowe

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy ,XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
KRS 0000681322
NIP 9522163792
REGON 67470425

Adres

Mydlarska 47
Warszawa 04-690​
E;mail : biuro@multicert.com.pl
Tel:(+48)508 354 190​
Tel (+48)22 300 00 18

Godziny Pracy

PN-Pt od 8.00 do 17.00
Sobota od 9. 00 do 16.00​
Na zapytania wysłanie drogą mailową odpowiadamy w ciągu 24 godzin

EPD Polska 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Chroni własność intelektualną i zabrania nieautoryzowanego wykorzystania.